Miestne referendum

Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení ustanovuje povinnosť vyhlásiť miestne referendum v niekoľkých prípadoch. Zároveň hovorí, že organizačné detaily by mali byť stanovené vo všeobecne záväznom nariadení tej ktorej obce alebo mesta. Referendum sa teda povinne vyhlasuje v prípadoch:

  • zlúčenia obcí
  • rozdelenia alebo zrušenia obce
  • zmeny názvu alebo označenia obce

Referendum sa môže konať aj o odvolaní starostu, ak o to petíciou požiada aspoň 30 % oprávnených voličov alebo ak starosta hrubo alebo opakovane zanedbáva svoje povinnosti, porušuje Ústavu SR, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Druhým typom miestneho referenda je tzv. fakultatívne referendum, ktorého vyhlásenie môže iniciovať petícia min. 30% obyvateľov samosprávy. Miestne zastupiteľstvo vyhlasuje miestne referendum aj vtedy, ak tak ustanovuje osobitný zákon alebo aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce - na vyhlásenie referenda o prakticky akejkoľvek téme tak stačí uznesenie nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Výsledky miestneho referenda sú podľa zákona platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov referenda. Výskum Konzervatívneho Inštitútu z roku 2013 skúmal aj pri miestnom referende, podobne ako pri zhromaždení obyvateľov obce, či majú obce tento nástroj bližšie upravený vo vlastných dokumentoch a či v obciach k jeho realizácii aj skutočne dochádza. Tretina z 212 samospráv mala dokument, ktorý bližšie upravoval podmienky konania miestneho referenda, čo je o niečo vyšší počet ako pri úpravách zhromaždenia obyvateľov obce. Spáč a Sloboda uvádzajú, že tento vyšší počet sa dá vysvetliť tým, že zákon o obecnom zriadení explicitne uvádza, že by si samosprávy mali upraviť špecifiká organizácie miestneho referenda, kým pri zhromaždeniach obyvateľov obce sa nič také v zákone nenachádza. Oproti zhromaždeniam obyvateľov obce je však reálny počet konania referend omnoho menší. Za obdobie rokov 2003-2012 sa miestne referendum konalo len v deviatich samosprávach. Na základe petície od občanov sa konali len dve z týchto referend a len jediné miestne referendum bolo platné. Aj napriek relatívnej sile tohto participačného nástroja je tak jeho reálne využívanie a dopad minimálny.

Zdroje:

Sloboda, D., Dostál, O. a Kuhn, I.: Zhromaždenia obyvateľov obce a miestne referendá /štúdia/, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava 2013, http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/studie/a6_zhromazdenia_obyvatelov_obce_a_miestne_referenda.pdf

Spáč, P. a Sloboda, D.: Municipalizácia, volebný systém a možnosti participácie v miestnej samospráve na Slovensku, Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 2014, http://www.konzervativizmus.sk/upload/regio/Studia_Spac-Sloboda_2014_finalna_verzia.pdf

Latest Cases

How to make a local referendum in Belarus

The post is in english as it's not translated to your language yet..

How to make a local referendum in Belarus

COM_CCK_Local_Referenda

Ondřej, COM_CCK_Belarus, 29 august 2018

According to Belarusian legislation, local referendum exists in order to address key issues for local population belonging to particular administrative-territorial units corresponding to relevant councils, executive and administrative bodies.

The Protivanov town in the Czech Republic

The post is in english as it's not translated to your language yet..

The Protivanov town in the Czech Republic

COM_CCK_Local_Referenda

Adam & Aneta Jareš, COM_CCK_Czech_Republic, 02 február 2018

In 2015, a reconstruction of a wind power plant park and its subsequent extension from existing two to another five wind turbines began to be discussed within the municipality council. There are a number of positive aspects showing from the municipality councils´ records, which can be clearly identified as examples of positive practice.