Petície / prístup k informáciám

Petície sú jedným z najviac využívaných participatívnych nástrojov v slovenských samosprávach. Obyvatelia využívajú petície najčastejšie na to, aby vyjadrili nesúhlas s (plánovaným) rozhodnutím samosprávy či aby podporili konkrétnu verejnú politiku.

Petičné právo je zahrnuté už v Ústave Slovenskej republiky, čl. 27 hovorí: "Petičné právo sa zaručuje. Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach  verejného  alebo  iného  spoločného  záujmu  na  štátne  orgány  a  orgány  územnej samosprávy so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami."

Praktické využitie petičného práva je špecifikované v zákone č. 85/1990 o petičnom práve. Zákon hovorí, že každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami na orgány verejnej moci. Všetky tri "kategórie" pritom spadajú pod spoločný termín "petície".

Zodpovedný orgán samosprávy (starosta alebo miestne zastupiteľstvo) je povinné oznámiť výsledok naloženia s petíciou do 30 dní. Okrem toto je príslušný samosprávny orgán povinný prediskutovať obsah a požiadavky petície s petičným výborom ak petíciu podpísalo aspoň 1000 obyvateľov alebo aspoň 8% obyvateľov, ktorí majú možnosť voliť v komunálnych voľbách v samospráve, ktorej bola petícia adresovaná. Dôležité je poznamenať, že povinnosť prediskutovať petíciu neznamená, že jej požiadavky musia byť splnené. Znamená to len to, že samosprávy orgán musí postupovať pri vybavovaní petície podľa ustanovení zákona.

Od 1. septembra 2015 poskytuje zákon o petičnom práve možnosť podpisovať petície elektronicky, čo výrazne zjednodušuje petičnú kampaň a zber podporných podpisov. Existuje tiež viacero webových stránok, ktoré umožňujú občanom jednoducho vytvoriť a zdieľať svoje vlastné petície. Zrejme najčastejšie využívaným je portál changenet.sk

Špecifický typ petície na lokálnej úrovni je petícia potrebná na vyhlásenie lokálneho referenda. V tomto prípade musí byť petícia podpísaná aspoň 30% oprávnených voličov v danej samospráve na to, aby bola účinná. Rovnaké percento podpisov oprávnených voličov je potrebné aj na zvolanie referenda o odvolaní starostu.

Bohužiaľ na Slovensku neexistuje žiadny centrálny register alebo iná forma systematicky zbieraných štatistických dát ohľadom využívania petícií v samosprávach, čo je spôsobené aj tým, že spracovávanie petícií je výlučne v kompetencii tej ktorej samosprávy. Ojedinelá štúdia Slobodu, Dostála a Kuhna (2013) z Konzervatívneho Inštitútu M. R. Štefánika ukazuje, že niektoré samosprávy si ani sami nevedú evidenciu prevzatých a diskutovaných petícií.

Výskum bol realizovaný na vzorke 247 samospráv, v ktorej bolo 138 miest, 17 mestských častí Bratislavy, 22 mestských častí Košíc a 70 obcí. Autori zisťovali najmä:

  • aký je pomer samospráv, ktoré majú prijatý dokument o vybavovaní petícií
  • koľko petícií bolo diskutovaných na zasadnutiach miestneho zastupiteľstva
  • čo boli najčastejšie témy petícií
  • aké kroky urobilo zastupiteľstvo v reakcii na petície

Výsledky ukázali, že zo samospráv, ktoré odpovedali na otázku zaslanú autormi (v tomto prípade 212), iba 36% malo prijatých dokument o vybavovaní petícií. Pomer bol omnoho vyšší v prípade miest (44,53%) v porovnaní s obcami (8,16%). Najlepšie výsledky pritom dosiahli mestské časti Bratislavy (62,50%).

Ešte zaujímavejším je zistenie, že iba v menej ako polovici samospráv bola petície aj prediskutovaná zastupiteľstvom. Keďže zasadnutia zastupiteľstva sú zo zákona povinne otvorené verejnosti, prediskutovať petíciu a možné reakcie na ňu na zasadnutí je najlepším spôsobom, ako pri petíciách postupovať.

Najčastejšou témou petícií bol mestský rozvoj (27,39%).  Petície sa zameriavali na podporu nových stavieb, rekonštrukcií a infraštruktúry (vodovod, kanalizácia,...) alebo na blokovanie výstavby bytových domov či industriálnych budov. Veľmi častými boli aj petície týkajúce sa dopravnej infraštruktúry, opráv ciest a chodníkov a budovania parkovacích miest (17,59%), ako aj petície namierené proti zatváraniu škôl či materských škôlok (13,82%).

Reakcie miestnych zastupiteľstiev na petície boli vo väčšine prípadov pozitívne, či už išlo o vyhovenie petícii v celom znení (12,31%) alebo aspoň pozitívny postoj k obsahu petície a priradenie úloh potrebných k riešeniu situácie, ktorou sa petície zaoberali (25,63%). V značnom počte prípadov (27,64%) bola však reakcia zastupiteľstva neutrálna - zastupiteľstvo jednoducho iba zobralo petíciu na vedomie.

"Mäkkou" formou participácie je prístup k informáciám, pretože bez dostupných informácií nemôže obyvateľ obce posúdiť rozhodnutia svojich zástupcov a nemôže ani
dojsť k jeho prípadnému aktívnemu konaniu. Najsilnejším nástrojom pre prístup k informáciám je zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý Národná Rada SR
prijala v roku 2000. Zvykne sa považovať za právny predpis, ktorý najviac zmenil vzťah medzi občanmi a orgánmi verejnej moci. Na jeho základe majú okrem iných verejných orgánov aj obce povinnosť poskytovať žiadateľom informácie. V prípade, že sa obyvateľ obce nemôže zúčastniť na rokovaniach zastupiteľstva a ním vyžadované informácie nie sú ani na webovej stránke obce, môže si vďaka infozákonu dané informácie oficiálne vyžiadať a obec mu je do ôsmych pracovných dní povinná žiadané informácie poskytnúť. Prístup k informáciám sa však nemusí uskutočňovať len "vynútenou" cestou - je na obci a jej predstaviteľoch, či chce svojim obyvateľom aktívne poskytovať informácie o rozhodovacích procesoch. To zahŕňa napríklad zverejňovanie zápisníc či záznamov zo zasadnutí orgánov obce, informácií o bytovej politike, predajoch a prenájmoch obecného majetku, pridelených dotáciach, o hospodárení obecných podnikov atď.

Zdroje:

Sloboda, D., Dostál, O. a Kuhn, I.: Prístup samospráv k petíciám /štúdia/, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Bratislava 2013,

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/studie/a4_pristup_samosprav_k_peticiam.pdf

 

Latest Cases

Asmolouka will live on!

The post is in english as it's not translated to your language yet..

Asmolouka will live on!

COM_CCK_Petitions

Uladzimir Kavalkin, COM_CCK_Belarus, 01 august 2017

Initially, it began with housing and communal issues, including infrastructure for bicycles, now we can notice the growth of the petition on human rights, equality, preservation of cultural and historical heritage.

Petition on ban on gambling in Bratislava

The post is in english as it's not translated to your language yet..

Petition on ban on gambling in Bratislava

COM_CCK_Petitions

Martin, COM_CCK_Slovakia, 09 október 2018

The petition on ban on gambling in Bratislava was one of the most prominent communal topics addressed by national media in the last few years.